Περιλήψεις

Οδηγίες Συγγραφής

 • Οι περιλήψεις για Στρογγυλή Τράπεζα μπορούν να υποβληθούν με παράταση έως τις 20 Μαρτίου  2022 MONO μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του συνεδρίου.
 • Οι περιλήψεις για Προφορική ή Αναρτημένη ανακοίνωση μπορούν να υποβληθούν με παράταση το αργότερο έως 17 Aπριλίου 2022 MONO μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του συνεδρίου.
 • Με δεδομένο ότι οι Περιλήψεις Εργασιών θα συμπεριληφθούν στο Ηλεκτρονικό Έντυπο Περιλήψεων όπως ακριβώς έχουν υποβληθεί, παρακαλούνται οι συγγραφείς να ακολουθήσουν πιστά τις οδηγίες σύνταξης του κειμένου της περίληψης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες σύνταξης, η εργασία θα επιστρέφεται για διόρθωση με κίνδυνο να μη γίνει αποδεκτή λόγω παρέλευσης της προθεσμίας.

Η στρογγυλή τράπεζα περιλαμβάνει 3-5 παρουσιάσεις γύρω από μια κοινή θεματική. Για την υποβολή μιας στρογγυλής τράπεζας, θα πρέπει να επισυναφθεί ένα αρχείο σε μορφή MS Word που να περιλαμβάνει τα κάτωθι:

 1. Τον τίτλο της Στρογγυλής Τράπεζας
 2. Το προεδρείο
 3. Την περίληψη της στρογγυλής τράπεζας (μέχρι 300 λέξεις)
 4. Τους ομιλητές, τα τμήματα ή τους φορείς προέλευσης του κάθε ομιλητή
 5. Προτεινόμενη γραμματοσειρά Tahoma και μέγεθος χαρακτήρων 10 cpi – και να έχει πλήρη στοίχιση (justified).
 6. Ο τίτλος της εργασίας να αναγράφεται με κεφαλαίους χαρακτήρες, Tahoma, μέγεθος 12 cpi και κεντρική στοίχιση.
 7. Τα ονόματα των συγγραφέων να είναι στην ονομαστική, με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες (και να αναφέρεται πρώτα το όνομα ολογράφως και στη συνέχεια το επώνυμο, π.χ.: Γεώργιος Δανόπουλος).
 8. Στο κείμενο της περίληψης, κάτω από τα ονόματα των συγγραφέων, να συμπληρωθεί με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες το τμήμα – φορέας προέλευσης του κάθε συγγραφέα, καθώς και η πόλη.

Παράδειγμα:
Γεώργιος Δανόπουλος1, Αναστασία Παπαδάκη2Παναγιώτα  Βανάδρου1
1
Α’ Ψυχιατρική κλινική, Ιατρική Σχολή Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, Αθήνα
2Ψυχιατρική Κλινική ΠαΓΝΗ, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο Κρήτης          

 1. Ο χρόνος της Στρογγυλής Τράπεζας έχει οριστεί αρχικά στα 90’ επιστημονικού προγράμματος.
  1. Το κείμενο δεν πρέπει να ξεπερνά τις 300 λέξεις– με προτεινόμενη γραμματοσειρά Tahoma και μέγεθος χαρακτήρων 10 cpi – και να έχει πλήρη στοίχιση (justified).
  2. Ο τίτλος της εργασίας να αναγράφεται με κεφαλαίους χαρακτήρες, Tahoma, μέγεθος 12 cpi και κεντρική στοίχιση.
  3. Τα ονόματα των συγγραφέων να είναι στην ονομαστική, με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες (και να αναφέρεται πρώτα το όνομα ολογράφως και στη συνέχεια το επώνυμο, π.χ.: Γεώργιος Δανόπουλος).
  4. Το όνομα του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία να αναγράφεται με έντονη γραφή (bold), π.χ. Αναστασία Παπαδάκη.
  5. Στο κείμενο της περίληψης, κάτω από τα ονόματα των συγγραφέων, να συμπληρωθεί με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες το τμήμα – φορέας προέλευσης του κάθε συγγραφέα, καθώς και η πόλη.

             Παράδειγμα:
              Γεώργιος Δανόπουλος1, Αναστασία Παπαδάκη2Παναγιώτα  Βανάδρου
                 1
  Α’ Ψυχιατρική κλινική, Ιατρική Σχολή Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, Αθήνα
                 2Ψυχιατρική Κλινική ΠαΓΝΗ, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο Κρήτης

  1. Δεν θα πρέπει να γίνεται αναφορά του εργασιακού χώρου των συγγραφέων στον τίτλο της εργασίας ή μέσα στο κείμενο της περίληψης.
  2. Να παρεμβάλλεται μονό διάστημα ανάμεσα σε τίτλο, συγγραφείς, εργασιακό χώρο των συγγραφέων και το κείμενο της περίληψης.
  3. Η περίληψη να είναι δομημένη ως εξής:

             Εισαγωγή
             Μέθοδος
             Αποτελέσματα
             Συμπεράσματα

  Οι ανωτέρω τίτλοι και μόνον αυτοί θα πρέπει να αναγράφονται με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες και έντονη γραφή (bold).

  1. Εργασίες που παρουσιάζουν αναφορά περιπτώσεων (case reports) θα πρέπει να είναι δομημένες ως εξής:

             Εισαγωγή
             Παρουσίαση περίπτωσης
             Γνωσιακή ανάλυση και τεχνικές παρέμβασης
             Συζήτηση

  Οι ανωτέρω τίτλοι και μόνον αυτοί θα πρέπει να αναγράφονται με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες και έντονη γραφή (bold).

  1. Περιλήψεις εργασιών με φράσεις όπως «τα αποτελέσματα θα συζητηθούν» ή «θα παρουσιαστούν τα δεδομένα» κ.λ.π. δεν θα γίνονται δεκτές.
  2. Ο χρόνος των Προφορικών Ανακοινώσεων έχει οριστεί στα 10’επιστημονικού προγράμματος (8 λεπτά ομιλία και δύο λεπτά συζήτηση).
  3. Οι αναρτημένες ανακοινώσεις (poster) θα αναρτηθούν σε πίνακες ανακοινώσεων (διαστάσεις αφίσας: ύψος 94cm και πλάτος 80cm).

  (Πεζοκεφαλαία: Αρχικό γράμμα κάθε λέξης να είναι κεφαλαίο, υπόλοιπα γράμματα πεζά).  

 1. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή εργασίας προς ανακοίνωση στο Συνέδριο αποτελεί η καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής τουλάχιστον ενός συγγραφέα ανά εργασία (κατά προτίμηση του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία).
 2. Μετά την υποβολή της περίληψης, θα αποσταλεί ηλεκτρονικά ένα e-mail επιβεβαίωσης από την εταιρεία διοργάνωσης του συνεδρίου στον υπεύθυνο για την αλληλογραφία συγγραφέα. Σε περίπτωση μη παραλαβής της σχετικής επιβεβαίωσης, παρακαλούμε επικοινωνήσετε με την εταιρεία διοργάνωσης του συνεδρίου, maria@mitos.com.gr (κ. Μαρία Φασουλάκη).
 3. Όλοι οι συγγραφείς θα ενημερωθούν γραπτώς (ηλεκτρονικά) για την απόφαση της Επιστημονικής Επιτροπής σχετικά με την αποδοχή, τον τρόπο παρουσίασης, την ημερομηνία και ώρα προγραμματισμού καθώς και τον διαθέσιμο χρόνο για κάθε εργασία.

Υποβολή Περίληψης

Για την υποβολή της  περίληψης σας πρέπει να κάνετε εγγραφή στο σύστημα.

Μόλις ολοκληρωθεί η εγγραφή θα σας αποσταλεί ένα email επιβεβαίωσης με  τον κωδικό πρόσβασης που έχετε επιλέξει. Με τον ίδιο κωδικό θα μπορείτε να κάνετε και την εγγραφή σας στο συνέδριο.

Μόλις εγγραφείτε, μπορείτε να συνδεθείτε για την υποβολή της εργασίας σας πατώντας στο sign in.  Θα συμπληρώσετε τη θεματολογία (topic), τον τίτλο και θα κάνετε upload το file από τον υπολογιστή σας.
Παρακαλώ σημειώστε ότι για οποιαδήποτε διόρθωση θα χρειαστεί να ακυρώσετε την υποβολή και να την υποβάλετε ξανά.

Για να υποβάλετε την περίληψή σας, κάντε κλικ εδώ.

Εάν έχετε απορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής ή θέλετε να αποσύρετε μια περίληψη, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία του συνεδρίου: maria@mitos.com.gr.

Copyright © MITOS S.A. 2022

Powered by Optimusnet Web Solutions